Fundamentele analyse

Fundamentele analyse

Een fundamentele analyse is het bestuderen van de algemene economische situatie en financiele kengetallen van landen, sectoren en bedrijven. Om bedrijven te selecteren kun je gebruik maken van deze manier van analyseren. Er ontstaat dan een lijst met potentiële bedrijven die je op neemt in je eigen watchlist. Omdat er zoveel markten zijn en zoveel bedrijven is het goed om met een lijst te werken van bedrijven die je in de gaten wilt houden. Deze lijst kan je uitbreiden en inkorten, net waar jij je focus op legt.

Begin simpel en selecteer bedrijven uit landen, sectoren waar u vertrouwen in heeft. De volgende onderdelen zijn hierin van belang:

Koers-winst verhouding of KW

De K/W of P/E (price/earnings) bereken je door de koers te delen door de winst per aandeel. Een aandeel dat aan 40 euro noteert en een winst maakt van 4 euro per aandeel, heeft een koerswinst verhouding van 10.

De koerswinst geeft aan hoeveel jaren je het aandeel moet vasthouden om de initiële investering terug te verdienen. Hoe lager de K/W, hoe beter. Een aandeel met een K/W onder de 10 wordt doorgaans als goedkoop gezien. Een K/W van meer dan 15 wordt eerder als duur gezien. De koerswinstverhouding is een makkelijke indicator die je snel wat informatie verschaft. 

De PEG ratio: Price/Earnings to Growth

Bij de PEG ratio delen we de K/W door de jaarlijkse winstgroei. Een aandeel dat aan 20 euro noteert en 1 euro winst maakt, heeft een K/W van 20 en is op het eerste zicht eerder duur geprijsd. Wanneer we echter de jaarlijkse winstgroei mee in rekening nemen kunnen we tot een ander beeld komen. Hoe lager de PEG ratio, hoe goedkoper het aandeel. Een waarde die richting 1 gaat wordt gezien als goedkoop. Een waarde die richting 3 of hoger gaat wordt gezien als duur. Vooral voor high tech bedrijven is deze PEG ratio interessant, omdat de toekomstige winstgroei mee in rekening wordt genomen.

Voorbeeld: K/W van 20 en een winstgroei van 20% per jaar. PEG = 20 (K/W) gedeeld door 20 (winstgroei) = 1. 

Naast de snel berekende ratio’s geeft de balans en de jaarrekening heel veel informatie over de onderneming. Hier moet je als investeerder al wat dieper gaan graven, maar al deze informatie is vrij beschikbaar en kan je opvragen via de website van het bedrijf in kwestie.

De passiva van de balans geeft weer welke middelen de onderneming heeft opgehaald. 

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen vinden we het kapitaal dat door de aandeelhouders werd samengebracht, alsook de overgedragen winsten enzovoorts. Onder het vreemd vermogen vinden we vreemd vermogen op lange termijn zoals leningen en vreemd vermogen op korte termijn zoals betalingsuitstel van leveranciers.

De activa van de balans geeft weer hoe de geldmiddelen van de ondernemingen werden aangewend. De vaste activa zijn bezittingen zoals gebouwen, auto’s, machines, computers van het personeel, aandelen van andere ondernemingen,… Onder de vlottende activa vinden we de voorraden van de onderneming, de vorderingen op klanten, de cashmiddelen en de geldbeleggingen.

Boekwaarde

De boekwaarde is het eigen vermogen van de balans gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde is de waarde van het aandeel in de veronderstelling dat de onderneming alle bezittingen zou verkopen. Het gaat natuurlijk maar over een raming want bij een effectieve verkoop kan de prijs die je krijgt voor activa wel nog wat verschillend zijn.

De rentabiliteit geeft het rendement weer van de ingezette middelen.

Rentabiliteit eigen vermogen = Winst / eigen vermogen

Bij een opbrengst van 5 euro waarbij de investering 100 euro was, is de rentabiliteit gelijk aan 5%. Dit wordt vergeleken met de ‘risicovrije rente’ die je op bijvoorbeeld een spaarrekening of een staatsobligaties krijgt. De rentabiliteit is bij voorkeur dan ook fors hoger dan de risicovrije rente, gezien het investeren in aandelen met toch wat risico gepaard gaat.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan of een bedrijf de schulden op korte termijn kan betalen met de middelen waarover het beschikt. Hiervoor worden liquide middelen en kortlopende vorderingen gebruikt. Door de voorraden niet mee te nemen wordt het risico dat samenhangt met voorraden geëlimineerd.

Solvabiliteit

Solvabiliteit = Eigen vermogen / totaal vermogen

Heeft de onderneming voldoende eigen vermogen? Kunnen alle verschaffers van vreemd vermogen terugbetaald worden bij een faillissement? Bij voorkeur tussen de 25% en de 40%. Hoe hoger, hoe beter.

De cashflow geeft een zicht op de geldstromen: wordt er genoeg cash gegenereerd om schuldeisers te betalen?

Kosten die in de boekhouding zitten resulteren vaak niet in echt uitgaande kasstromen (bijvoorbeeld afschrijvingen: een investering zoals een dure machine werd bij de start volledig betaald en jaarlijks worden er afschrijvingen geboekt om de aankoopkost te spreiden doorheen de tijd).

Cashflow = winst + niet kaskosten

Hoe hoger de cashflow, hoe gezonder het bedrijf.

Waarop selecteer ik mijn bedrijven

Voor mijn eigen watchlist van bedrijven/aandelen (dividend) hanteer ik onderstaande criteria.

  1. K/Wverhouding (P/E ratio) <15, (beter <10)
  2. P/B ratio zo dicht mogelijk bij 1
  3. Free Cash Flow Pay out <70%
  4. Prijs/boekwaarde x koers/winst verhouding <22
  5. 2 decennia aan continue dividend betalingen

Free cash flow pay out= dividend per aandeel : vrije kasstroom per aandeel X 100 = <70%

Vrije kasstroom = operationele kasstroom – normale investeringen

Het lijkt misschien ingewikkeld maar dat is het niet. Als je voor jezelf een checklist maakt en de bedrijven aan de hand van je eigen lijst selecteert dan kom je vanzelf op een lijst van bedrijven die je in de gaten kunt houden.